Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν τα Διεθνή Πρότυπα ISO. Σκοπός του κάθε μαθήματος είναι η/ο εκπαιδευόμενη/ος να κατανοήσει τις απαιτήσεις των εκάστοτε προτύπων και πως θα μπορούσε να τις εφαρμόσει σε έναν Οργανισμό.

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει το πρότυπο ISO 37001:2016 κάνοντας μία εισαγωγή στην έννοια της Δωροδοκίας.

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την οικογένεια των προτύπων ISO 9000 και να κατανοήσει η/ο εκπαιδευόμενη/ος τις απαιτήσεις και τα οφέλη του προτύπου ISO 9001, με απώτερο στόχο να τα εφαρμόσει στον Οργανισμό του.

Το μάθημα επιδιώκει στην κατανόηση των παρακάτω θεμάτων :

 • Τι είναι Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης των πληροφοριών
 • Ποιες είναι οι απαιτήσεις του προτύπου ISO IEC 27001
 • Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή του προτύπου
 • Ποια είναι τα στάδια εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO 45001 IEC 27001

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του τι είναι ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ποιες είναι οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 και ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO 14001.


Το μάθημα επιδιώκει να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα :

 • Τι είναι Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • Ποιες είναι οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001
 • Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή του προτύπου
 • Ποια είναι τα στάδια εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO 45001

Το μάθημα επιδιώκει στην κατανόηση των παρακάτω ερωτημάτων:

 • Τι είναι Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης
 • Ποιες είναι οι απαιτήσεις του ISO 50001
 • Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή του προτύπου
 • Ποια είναι τα στάδια εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO 50001