Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν τα Διεθνή Πρότυπα ISO. Σκοπός του μαθήματος είναι η/ο εκπαιδευόμενη/ος να κατανοήσει τις απαιτήσεις των προτύπων αυτών και πως θα μπορούσε να τις εφαρμόσει σε έναν Οργανισμό.

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουμε:

 • Τι είναι Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • Τι είναι το ISO 45001
 • Τα οφέλη του ISO 45001
 • Ποια είναι τα στάδια εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO 45001

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουμε:

 • Ποια είναι η οικογένεια ISO 9000
 • Τι είναι το ISO 9001
 • Τα οφέλη του ISO 9001
 • Ποια είναι τα στάδια εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO 9001

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουμε:

 • Τι είναι Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Τι είναι το ISO 14001
 • Τα οφέλη του ISO 14001
 • Ποια είναι τα στάδια εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO 14001

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουμε:

 • Τι είναι Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης
 • Τι είναι το ISO 50001
 • Τα οφέλη του ISO 50001
 • Ποια είναι τα στάδια εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO 50001