Στη συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνονται μαθήματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των εργαζομένων.

Σκοπός τους μαθήματος είναι να παρουσιαστούν οι βασικοί κανόνες ασφαλείας και ο τρόπος αντίδρασης στην περίπτωση της πυρκαγιάς.

Σκοπός του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων σχετικά με την κατανάλωση της ενέργειας και την παρουσίαση καλών πρακτικών διαχείρισης αυτής.

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών και στοιχείων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), καθώς και των δικαιωμάτων που έχουν τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων.

Το μάθημα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών και την παρουσίαση των βασικών κανόνων ασφαλείας.