Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας του Οικοσυστήματος της Ποιότητας, επεξηγούνται οι βασικές έννοιες του κλάδου και αναλύονται οι έννοιες των προτύπων που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης (ISO) και αφορούν τα Συστήματα Διαχείρισης (κύκλος Plan Do Check Act, πλαίσιο λειτουργίας, ενδιαφερόμενα μέρη, ανάλυση βάσει διακινδύνευσης, Annex SL)

Σκοπός τους μαθήματος είναι οι ανάλυση των εννοιών της Τυποποίησης, των Προτύπων, της Πιστοποίησης και της Διαπίστευσης και πως οι έννοιες αυτές αποκτούν υπόσταση στο "Οικοσύστημα" της Ποιότητας.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του περιεχομένου και της δομής των Προτύπων του Διεθνή Οργανισμού Πιστοποίησης (ISO) που αφορούν Συστήματα Διαχείρισης και έχουν εκδοθεί βάσει του Annex SL.