• κύκλος Plan Do Check Act • πλαίσιο λειτουργίας • ενδιαφερόμενα μέρη • ανάλυση βάσει διακινδύνευσης • Annex SL

Σκοπός του μαθήματος είναι: 

  • Η κατανόηση του περιεχομένου των Προτύπων ISO
  • Η κατανόηση της δομής των Προτύπων ISO